5. klasse – Steinerskolen på Rotvoll

Norrøn mytologi, lokalgeografi og zoologi

Elevene utvikler nå en stadig sterkere indre selvstendighet. Denne møtes på dette klassetrinnet med mer objektive tilnærminger og fremstillinger. Mens naturen ble skildret på mytiske og poetiske måter i småklassene, er det nå en objektiv iakttakelse som tilstrebes for naturfaget i 5.klasse. Kjærligheten til naturen som skal ha blitt opparbeidet i småklassene, danner nå grunnlaget for kunnskapstilegnelsen. I geografi danner grundige iakttakelser av nærmiljøet basis for den første Norgesgeografien. I den norrøne mytologien møter elevene skapelsen fra en annen vinkel enn i fjor. Halvt mytisk, halvt historisk stiger fortiden frem. De kraftfulle bildene møter elevenes egne nyvunnede krefter på en fruktbar måte. Norgeshistorie blir en naturlig forlengelse av denne perioden. Skriving, lesing og grammatikk øves videre og matematikken utvides med brøkregning. Engelsk- og tyskundervisningen beveger seg fra den mer muntlige form til å omfatte flere skriftlige øvelser. I musikk innføres blokkfløyte. Mens bevegelse på tidligere trinn inngikk som integrert del av undervisningen, innføres nå et eget gymnastikkfag.

Nytt faglig innhold i naturfag, geografi og historie møter elevenes behov for å bli kjent med verden på nytt, ikke lenger ut fra den tidlige barndoms inderlige slektskap, men ved et møte som forutsetter og utvikler evnen til å stille seg undrende overfor et fenomen eller hendelse. Avstanden mellom «meg» og «de andre», mellom «jeg» og «verden» er etablert. Det som barna møter i denne alderen, kan bidra til en livsbejaende grunnstemning, til å bekrefte at verden er attråverdig, at mine medmennesker og vår felles omverden er spennende å bli nærmere kjent med og verd å være glad i. I norskfaget prøver man å arbeide frem gleden over det vakre i språket, slik det kan vise seg i dikt og prosa, i samtale og fortelling, og ikke minst i grammatikkens lovmessigheter.