9. klasse – Steinerskolen på Rotvoll

Å se verden innenfra Elevene står midt oppe i en utvikling der følelser, tanker og idealer individualiseres, vender seg innover og danner et indre sjelerom som lukkes av for direkte innsyn fra omverdenen. Det som kommer til syne, i ord og handling, er ikke alltid et pålitelig uttrykk for det som rører seg i det indre. Fra sine lærere forventer og trenger elevene humor, forståelse, tro på den gode hensikt og utviklingspotensialet hos den enkelte, sammen med normativ, kultiverende fasthet og utfordrende oppgaver.

Å se verden utenfra
Mye kraft vender seg innover i den enkeltes bestrebelse på å føle og forstå seg selv. Undervisningen må gi rom for emner og innhold som gir mulighet for gjenkjennelse av egen situasjon. Samtidig må en søke å unngå en ensidig introspeksjon, og undervisningen må utfordre elevenes evne og behov for medfølelse og med forståelse av sin omverden. Elevene kan etablere et nytt forhold til språket, et personlig- følelseskraftig og tankemessig- bevisst forhold. Mange blir tausere enn før, noen mer ordrike, noen bruker språket tilsynelatende helt uoverveid, andre veier sine egne ord på gullvekt, de fleste veier andres ord likeså. Tiden er kommet for å betrakte verden og språket utenfra.

I det niende skoleåret ligger utfordringen i å vekke interessen for de store sammenhengene i tilværelsen. Som 14 åring er det lett å synke inn i sin egen verden, utilgjengelig for de voksne.

Tanke og følelse
Tenkningen må styrkes som en motvekt til følelsen i denne perioden. Årsakssammenhenger og utvikling står sentralt som tema i mange fag. I norsk legges det vekt på litteratur, nynorsk innføres som nytt fag.

De store oppfinnelsene
I historien ser står den industrielle revolusjon sentralt, sammen med menneskenes kreativitet i alle oppfinnelser. Elevene velger seg en oppfinner som har gjort noe som gagner menneskeheten, og skriver en særoppgave om dette.

Verdensreligionene
I religionstimene tar vi for oss alle de store verdensreligionene, og også her er det elevene som enkeltvis eller i gruppe presenterer verdensreligionene. I håndverk blir metallsløyd presentert som nytt fag, og håndverkstimene er viktigere enn noen gang akkurat i denne alderen. Her kan ungdommene få pause fra tid, sted og rom, de glemmer seg selv for en liten stund og alle tanker kan bearbeides og modnes.